111- حکیمانه

شادترین ها

الزاما بهترین ها را ندارند

بلکه از هر آنچه که سرراهشان قرار گیرد

بیشترین بهره را می برند.!

 

The happiest of people don't necessarily

have the best of everything

They just make the most of everything

that comes along their way.

/ 0 نظر / 12 بازدید