156- احترام

 

 چه خوب بود همان قدر که برای زندگی انسان ها ارزش قائلیم برای زندگی غیر انسان ها نیز احترام قائل شویم.


 یادمان باشد غیر انسان بودن به معنی غیر مفید بودن و بی ارزش بودن نیست.Wish we'd respect other creatures as much as we respect human lives,
Let us remember, being a creature other than human doesn't mean being worthless or useless.

/ 0 نظر / 32 بازدید