109- حکیمانه

اشتباهات دردناکند،

اما سالها بعد مجموعه آنها

تجربیات ما هستند

که نهایتا به موفقیت منجر می شود.!

 

Mistakes are painful  When they happen

But years later collection of mistakes

are called experience

Which leads to Success.

/ 0 نظر / 11 بازدید