107- افلاطون

افرادی که با ما هم عقیده هستند،

به ما آرامش میدهند

و افرادی که مخالف با عقیده ما هستند،

به ما دانش

 

آدمی برای لذت بردن از زندگی

به آرامش نیاز دارد

و برای چگونه زندگی کردن

به دانش ..!

/ 0 نظر / 11 بازدید